UF109A

gM3Ɋ


UF109A Ef = 1.1V
If = 0.06A
Vp = 135V
Vg = -4.5V
Ip = 5.9mA
Rp = 11k ohm
gm = 770
= 8.5

߂


Copyright 1998 NAKANO, Masashi